Udhëzime dhe dispozitat ligjore

Udhëzim Nr. 40, datë 09.10.2015

"Për organizimin e testimit të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në arsimin parauniversitar" ...shkarko

Postuar në: 10/12/2017 1:23:11 PM

Udhëzim Nr. 38, datë 06.10.2015

"Për procedurat e lëvizjes paralele, emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet arsimore publike të sistemit arsimor parauniversitar" ...shkarko

Postuar në: 10/12/2017 1:23:11 PM

Udhëzim Nr. 55, datë 09.11.2014

"Për organizimin e testimit të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mesuesit në arsimin parauniversitar " ...shkarko

Postuar në: 10/12/2017 1:23:11 PM

Udhëzim Nr. 44, datë 16.10.2014

"Për normat të punës mësimore-edukative dhe numrin e nxenësve , ndryshime të udhezimit nr.21 dt 23.07.2010 " ...shkarko

Postuar në: 10/12/2017 1:23:11 PM