Njoftime

Njoftim 2019

Aplikimet në portalin Mësues për Shqipërinë 2019 do të fillojnë në datën 24 Qershor dhe do të mbyllen në datën 1 Korrik.

Postuar në: 6/27/2019 12:44:12 PM

SQARIM MBI PIKET E KONVERTUARA TE TESTIMIT

PIKET JANE TE TE PONDERUARA ME KOEFICIENTIN 0.8. Në bazë pikës 8/2/b) të udhëzimit Nr. 15, datë 06.06.2019 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.12,datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, sqarohet si më poshtë vijon: Teza e testimit të informatizuar përmban 50 pyetje, përgjigjet e sakta të të cilave vlerësohen me 100% që konvertohen maksimalisht në 80pikë, sipas tabelës bashkëlidhur në këtë udhëzim të cilin e gjeni në linkun: https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Udhezimi-nr.-15-dt.-06.06.2019.pdf

Postuar në: 9/11/2019 12:09:52 PM

Portali 2020

Aplikimet në portalin Mësues për Shqipërinë 2020 jane hapur. Afati i fundit per te aplikuar eshte data 21 shkurt 2020.Dergimi i dosjes per vleresim do te behet vetem pasi te jete bere aplikimi ne portal ku dhe mund te shkarkohet Shtojca nr. 4. Afati i fundit per te aplikuar me dosje eshte data 24 shkurt.

Postuar në: 2/11/2020 4:42:06 PM