Këndi i Mësuesit

Vendosni numrin e letërnjoftimit/personal të cilin keni përdorur për t'u regjistruar. Në rast problematike,provoni me nr letërnjoftimit/personal të cilin keni aplikuar pranë DAR ose kontaktoni me DARZA/suportin teknik.