Regjistrimi ne Portalin e Mesuesit

Regjistrimet në portalin Mësues për Shqipërinë janë mbyllur sipas Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë